Tasarımı Kaydet  Kapat

Kurumsal / Kişisel Verilerin Korunması

SANKO HOLDİNG A.Ş.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ
 
 
            Sanko Holding A.Ş. Şirketler Grubu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; Şirketimiz veri sorumlusu olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, hastalarımız, öğrencilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Sanko Holding ve Grup Şirketleri tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika' nın kapsamında olup karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.
 
a) Veri Sorumlusu
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Anonim Şirket olarak
kurulup faaliyetine devam eden Sanko Holding A.Ş. ünvanlı şirketimiz veya ilgili grup şirketlerimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
b) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
 
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 
c) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu
veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile
hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.
Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla, ticari
faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Burak Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No:223, 27580 Şehitkamil / Gaziantep /TÜRKİYE adresinde bulunan Sanko Holding A.Ş. adresi üzerinden yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 
  • - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
  • - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
  • - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
  • - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
  • - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
  • - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
  • - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 
  • - 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz, başvurucuların 3. Kişiler adına yaptıkları başvurular için özel vekaletnameleri ile Burak Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No:223, 27580 Şehitkamil / Gaziantep /TÜRKİYE adresinde bulunan Sanko Holding A.Ş. adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla iletebilirsiniz.
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.sanko.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu kullanarak iletebilirsiniz.
 
Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 
Saygılarımızla.
 
Sanko Holding A.Ş.
 

İlgili Dokümanlar